Privacyverklaring dansA!pen VZW

 1. 1. Algemeen

dansA!pen vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. dansA!pen VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als dansA!pen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

dansA!pen vzw

Zetel: Pothoekstraat 42, 2060, Antwerpen

Emailadres: info@dansA!pen.be

Telefoon: 0032487702548 (Philine Janssens – co-coördinatrice)


 1. 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door dansA!pen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van dansA!pen vzw
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het bekomen van subsidiëring door Sporting A.
 • Het inschrijven bij wedstrijden
 • Het inschrijven bij de danspunt vzw en Fedes vzw (verzekering, ondersteuning en competitie)
 • Het (indien nodig) doorgeven van verzekeringspapieren aan Acerra en Ethias.
 1. 3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, telefoonnummer in geval van nood, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, rijksregisternummer, VT statuut, studentengegevens
 1. 4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Bestuursleden van de vereniging
 • Vrijwilligers van de vereniging
 • Danspunt vzw en Fedes vzw
 1. 5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Inschrijving en aansluiting bij Danspunt vzw en Fedes vzw (overkoepelende, erkende bond)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Indien een derde partij om uw persoonsgegevens vraagt zullen wij hen altijd verzoeken of u zelf contact met hen op kunt nemen om uw persoonsgegevens te verstrekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


 1. 6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor, bij het inschrijven aanvraag is toe gedaan door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 1. 7. Bewaartermijn

dansA!pen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. dansA!pen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging.


 1. 8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens dansA!pen vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding en mogelijkheid toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 1. 9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 1. 10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1. 11. Wijziging privacyverklaring

dansA!pen vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 30 april 2018.


Foto/filmverklaring dansA!pen VZW

 1. 1. Algemeen

dansA!pen vzw hecht veel waarde aan je privacy en juiste verwerking van beeldmateriaal.

Gezien wij als vereniging ook shows en activiteiten organiseren, wat met promotie door middel van foto en film gepaard gaat, willen wij u erop wijzen dat wij in ieder geval:

 • Film- en fotomateriaal alleen zullen gebruiken voor directe doeleinden van de club.
 • Alleen foto’s en filmmateriaal verwerken dat voor publicatie geschikt is.
 • Dit materiaal altijd streng zullen screenen op gepaste beelden en bij twijfel geen gebruik zullen maken van de beelden.
 • Alleen gebruik maken van de beelden van u of uw kinderen, wanneer u daar op dit formulier toestemming voor heeft gegeven.
 • foto- en filmmateriaal nooit ter beschikking stellen aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van de afgebeelde persoon, of indien minderjarig, van zijn of haar ouders / verzorgers.
 • De evenementfotografen in zullen lichten over clubleden die niet op de foto mogen en uiteraard zullen wij de foto’s na afloop en voor publicatie screenen op deze clubleden.

Als dansA!pen vzw zijn wij verantwoordelijk voor verwerking van gepast foto en filmmateriaal. Indien je na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

dansA!pen vzw

Zetel: Pothoekstraat 42, 2060 Antwerpen

Emailadres: info@dansapen.be

Telefoon: 0032487702458 (Philine Janssens – co-coördinatrice)


 1. 2. Waarvoor gebruiken wij foto- en filmmateriaal?
 • Posters / affiches / flyers of op de website.
 • Promotie van onze activiteiten op de openbare facebookpagina, Instagram en pinterest pagina van dansA!pen vzw
 • Informeren van onze leden via de geheime facebookpagina van dansA!pen vzw. (bijvoorbeeld voor het tonen van de oefening van een dansje voor de voorstelling).
 1. 3. Wat verwachten wij van u?
 • Tijdens de trainingen en evenementen verwachten wij van u dat u alleen foto’s en film maakt van uw eigen kinderen / familie. Indien u andere kinderen mee op de foto/film zet, vraagt u toestemming aan de ouders wanneer u deze beelden wilt publiceren op social media.
 • Wij verwachten dat u de informatie van de open en besloten facebookpagina niet openbaar zult delen.
 1. 4. Wijziging foto/filmverklaring

dansA!pen vzw kan de foto/filmverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 30 april 2018.